Předměty znaleckých posudků a odhadů

 • Ceny pozemků
  • lesních
  • zemědělských
  • ostatních nestavebních (ostatních ploch, vodních ploch)
 • Škody na lesích
 • Ceny podniků

Ceny výše neuvedených aktiv, zejména staveb, stavebních pozemků a movitých věcí, které je potřeba v rámci posudku nebo odhadu ocenit, zajišťuji subdodavatelsky.

Oprávnění k oceňování

znalec:

zapsaný v seznamu znalců vedeném Ministerstvem spravedlnosti pro obor Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, specializace Podniky (od r. 2010) a Lesní pozemky, lesní porosty, škody na lesních porostech, pozemky (mimo pozemky stavební) a trvalé porosty (od r. 1993)

odhadce:

koncesní listina "Oceňování majetku pro věci nemovité" (od r. 2001)

Druhy zjišťovaných cen

Obvyklá cena - definována zákonem o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. jako cena, která by byla dosažena při prodeji stejného nebo obdobného majetku (služby) v obvyklém obchodním styku ke dni ocenění. Mimořádné okolnosti ani vlivy osobních poměrů či zvláštní obliby se nezohledňují. Zjišťuje se závazně porovnáním s kupními cenami nejméně tří prodaných srovnatelných majetků (služeb), jejich statistickým vyhodnocením a případnými úpravami na odlišnosti.

Tržní hodnota dle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. - definovaná jako odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jedná informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni.

Tržní hodnota dle Mezinárodních standardů (např. www.ivsc.org/standards/glossary) - definovaná jako odhadnutá částka, za kterou by bylo možné k datu ocenění majetek nebo závazek směnit mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při nezávislé transakci a po náležitém marketingu, přičemž každá ze stran jedná informovaně, obezřetně a bez nucení.

Ceny zjištěné dle cenových vyhlášek ministerstva financí (tzv. vyhláškové, jinak též úřední či administrativní ceny).

Ceny zjištěné dle různých cenových předpisů, např.

 • o škodách na lesích,
 • o újmě způsobené omezením lesního hospodaření,
 • o regulovaných cenách.

Reference

Od r. 1994 přes 3400 znaleckých posudků a několik stovek odhadů a odborných posouzení, z 90% na lesní nebo převážně lesní majetky.

Ceny znaleckých posudků a odhadů

Pro řízení před státními orgány: podle vyhlášky k provedení zákona o znalcích a tlumočnících v aktuálním znění, ve výši regulované hodinové sazby a náhrady nákladů.

V ostatních případech cena dohodou.

Orientační ceny při ocenění lesních majetků

do 3 ha cca 3.000 až 5.000 Kč + náklady (cestovné, …)
3-10 ha cca 5.000 až 10.000 Kč + náklady
100 ha cca 25.000 až 50.000 Kč
1000 ha cca 100.000 Kč a více

Konkrétní cena se může od orientační lišit oběma směry, zejména podle

 • druhu požadované ceny (např. tržní ocenění je náročnější než vyhláškové)
 • zastoupení pozemků s nelesním využitím
 • stavu, aktuálnosti a dostupnosti podkladů (např. lesního hospodářského plánu, lesní hospodářské osnovy, lesní hospodářské evidence)
 • podrobnosti požadovaného zpracování (např. ocenění po parcelách je pracnější než ocenění vcelku)
 • časové náročnosti venkovní prohlídky pozemků (dojezdová vzdálenost, dostupnost, roztříštěnost)
 • požadavku na rychlost zpracování
 • zvláštních požadavků

Poradenská činnost

Živnostencké oprávnění (živnost ohlašovací volná) pro obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Cena dohodou.