Oceňování je prováděno s ohledem na možné využití pozemků dle územních plánů.

Oceňovací účely, druhy zjišťovaných cen a oceňovací metody

  • Pro tržní účely (prodej, nákup, směna, …) zjišťuji obvyklou cenu nebo tržní hodnotu. Ocenění provádím statistickým vyhodnocením kupních cen nedávno prodaných podobných pozemků, zjišťovaných zejména šetřením v katastru nemovitostí, tzv. porovnávací metodou.
  • Pro účely propachtování nebo pronájmu zjišťuji obvyklé pachtovné nebo obvyklé nájemné, a to porovnávací metodou pomocí průzkumu srovnatelných pachtů nebo nájmů.
  • Pro úřední, zejména daňové účely, oceňuji tzv. cenou zjištěnou podle cenových vyhlášek Ministerstva financí, aktuálních i historických.